สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

( สำเนา )
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
 
             ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการ จำนวน ๑   ชุด
                 ๒.  ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะ จำนวน ๑   ชุด
                 ๓.  เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๔.  ชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จำนวน ๑   ชุด
                 ๕.  อุปกรณ์สำหรับฝึกเดิน จำนวน ๑   ชุด
                 ๖.  เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๗.  เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๘.  โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.specialchan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙-๔๕๓๒๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวนิษธยา ทองจันทร์)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว อุษณีษ์ จิตรสม)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว อุษณีษ์ จิตรสม ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065106307&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure