สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้


          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป


          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานจัดหาและควบคุม กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป. ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๑-๖๒๗๖ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายอภิชาต กิตติวรรธนะ)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว รำไพ จำปาทอง)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นางสาว รำไพ จำปาทอง นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 10/2558