สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่และพกพาหน้าจอสัมผัส

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๒.  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส (Tablet) จำนวน ๑๕   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 อ.ศรีราชา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.ชบ.๓ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ชบ.๓ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๒๓๔๒๑๘ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายวิชัย พวงภาคีศิริ)
ผอ.สพป.ชบ.๓

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย เอนก ยังให้ผล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
 โดย นาย เอนก ยังให้ผล นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57095182898&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure