สอบราคาซื้อกระดาน Active Board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาน Active Board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกระดาน Active Board พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw ตามรายการ ดังนี้
                  กระดาน Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Thorw จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 อ.เมืองจันทบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.จบ.๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ สพป.จบ.๒ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocument.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙-๓๑๑๑๑๗ ต่อ๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปรีดี ภูสีน้ำ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อังสุนี โกษาคาร)
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง อังสุนี โกษาคาร นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065234670&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure