สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ๒๒๑ หมู่ ๗ ต. ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ๒๒๑ หมู่ ๗ ต.ท่าตูมอ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srn2.go.th, www.thatumsanitratwittayakom.com, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๕๙๑๑๔๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสิทธิชัย รังสัย)
ผุ้อำนวยการโรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศุจิกา ทรงพระ)
 ครูชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ศุจิกา ทรงพระ ครูชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105202041&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure