สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบทาสีอาคาร

( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบทาสีอาคาร
 
             โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบทาสีอาคาร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๖๐๒๕๕๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว นันทิตา วงศ์หวุน)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว นันทิตา วงศ์หวุน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 006/57
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085218479&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure