สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์

( สำเนา )
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการศึกษาพิเศษ
 
             ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการศึกษาพิเศษ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๘/๔ ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๘/๔ ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๘/๔ ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.specialkan.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๕๒๑๔๙๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวอรวรรณ เจือจาน)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง เสาวณีย์ มูลสระดู่)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง เสาวณีย์ มูลสระดู่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065112818&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure