สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวไลย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวไลย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนวไลย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pkn2.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๒๙๑๑๖๗๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประเทือง มัททวีวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สธนนาฎ สุขประเสริฐ)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง สธนนาฎ สุขประเสริฐ ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065336725&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure