สสวท. ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นร.ทุน พสวท.


 


          ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า สสวท.ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 10 ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท.จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 (DPST student conference on Science and Technology 2019 : DPSTcon 2019) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง  โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายตลอดงาน


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง