สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี คว้าแชมป์จรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17

      ผลปรากฏว่า ทีม “Falcon 9” สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี คว้าแชมป์จรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำและนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (Water Rocket Design Challenge) รุ่นอายุ 12 – 15 ปี โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกับตัวแทนเยาวชนอีกกว่า 11 ประเทศ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กับการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ “APRSAF Water Rocket Event”

      ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศว่า “เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสังคมในอนาคตเป็นสังคมฐานความรู้ กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชนให้สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้น เสริมสร้างพัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย โดยเยาวชนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้เป็นจรวดขวดน้ำ ฐานปล่อยจรวด

      ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก จับต้องได้ใช้ประโยชน์ได้จริง การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เป็นการนำหลักการ STEM Education มาใช้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ (Science) ได้แก่ แรง โพรเจคไทล์ มุมยิง ฯลฯ ด้านเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ การบิน การลอยตัว ด้านวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่ การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำให้มีความเหมาะสมในการแข่งขันแต่ละประเภท ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ได้แก่ คำนวณแรงลม ทิศทาง มุมยิงจากแท่นยิง ความไกลซึ่งอาจสรุปได้ว่าเป็นการนำ STEM มาประยุกต์ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น การประดิษฐ์ให้เกิดความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ยังก่อให้เกิดทักษะด้านศิลปะ (Art) อีกด้วย”

      สำหรับผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 17 มีดังนี้
ชนะเลิศ ประเภทความไกล แบบขวดเดียว
ระดับประถมศึกษาทีม “Success full 2” ในระยะความไกล 108.89 เมตร สมาชิกในทีม คือ ด.ช.ธีรศักดิ์ สีหะวงศ์ ด.ช.ศรศักดิ์ สุลำนาจ และ ด.ช.ศรณรายณ์ สุลำนาจ โดยมี น.ส.ธัณฤมน รำราญสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

      ระดับมัธยมศึกษาทีม “LP4” ในระยะความไกล 123.64 เมตร สมาชิกในทีม คือ นายจตุภัทร แก้วพวง นายณัฐกิตติ์ ชิณวงค์ และ นายธณรัฐ แก้วพวง โดยมี นายวุฒิชัย คำเสมอ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

      ชนะเลิศ ประเภทความไกล แบบหลายขวด
ระดับประถมศึกษาทีม “Pegasus” ในระยะความไกล 133.19 เมตร สมาชิกในทีม คือ ด.ช.ภทรวรรส รักเป็นไทย ด.ช.สรวิชญ์ มรกต และ ด.ช. สมศักดิ์ ทองแก้ว โดยมี นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

      ระดับมัธยมศึกษาทีม “เดชอุดม C” ในระยะความไกล 135.48 เมตร สมาชิกในทีม คือ นายจักรพรรดิ์ จำปาเทพ น.ส.รัฐธิดา พูนประโคน และ ด.ช.ปัณณวัฒน์ แสงสว่าง โดยมี นายสิทธิพงษ์ แสงสว่าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนเดชอุดม ชนะเลิศ

      ประเภทความแม่นยำ
ระดับประถมศึกษาทีม “T.C.S.2” ในระยะใกล้เป้าหมาย 0.75 เมตร สมาชิกในทีม คือ ด.ช.ภูธเนศ แก้วคง ด.ช.หาญณรงค์ ตี้ฮ้อ และ ด.ช.ไกรสิทธิ เรื่องของ โดยมี นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

      ระดับมัธยมศึกษา ทีม “SWEET” ในระยะใกล้เป้าหมาย 0.54 เมตร สมาชิกในทีม ได้แก่ ด.ญ.สุชานาฏ ลั่นเต้ง น.ส.จัททิมา สิ่งอ้วน และ ด.ช.ธนพล ยางจิตต์ โดยมี นายปิยะศักดิ์ ลั่นเต้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

ที่มา:อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา