สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564