สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564