สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งซื้อ) เดือนสิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564