สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและถนน อาคารบ้านพักข้าราชการ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและถนน อาคารบ้านพักข้าราชการ สพป.อบ.๒
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วและถนน อาคารบ้านพักข้าราชการ สพป.อบ.๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สพท.อบ.2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.๒ กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ จำหน่ายเอกสารสอบราคา ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.Ubon-2.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๘๒๔๑๐,๐๘๑-๖๐๐๘๖๗๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
นายวัชรพงศ์ สุขรักษา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง บัวสอน กลิ่นลั่นทม)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง บัวสอน กลิ่นลั่นทม นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015146950&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure