สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต๑
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต๑  โดย นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู   เขต ๑ ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 อ.เมืองหนองบัวลำภู ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  .ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nb1.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๓๖๐๔๘๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางละออตา พงษ์ฤทัศน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อภิญญา กลางประพันธ์)
 ผู้อำนวยการกลุ่ม
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง อภิญญา กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125053068&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure