สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาทักษะสังคมและภาษาต่างประเทศ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  ๑
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาทักษะสังคมและภาษาต่างประเทศ
 
             
                  ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๑   ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ที่  ๒๒/๒๕๔๖   ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนโครงการพัฒนาทักษะสังคมและภาษาต่างประเทศ     จำนวน 159 รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย       
       

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๘-๑๖๓๕ ต่อ ๔๓ ในวันและเวลาราชการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสัญญานนท์ พรหมมณี)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง จรัสศรี รักษ์วงศ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง จรัสศรี รักษ์วงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125192344&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure