สพป.นนทบุรี เขต ๑ สอบราคาซื้อรถโดยสารร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถโดยสารร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ตามรายการ ดังนี้
 รถโดยสารร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 อ.เมืองนนทบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nonedu1.org/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๙๑๑๓๐๑ ต่อ ๑๐๔,๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายกำจัด คงหนู)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

 

 
(นาง ฐานิตา เปรมปรีดา)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง ฐานิตา เปรมปรีดา นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116187448&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure