สพป.ชลบุรี เขต ๒ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ

( สำเนา )
ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  ๖  รายการ
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ครุภัณฑ์การศึกษา Active Borad หรือโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑   รายการ
                 ๒.  ครุภัณฑ์โฆษณาฯ กล้องถ่ายภาพนิ่ิงระบบดิจิตอล ๒.๑ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๔ ล้านพิเซล จำนวน ๑ ตัว ๒.๒ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิเซล จำนวน ๑ ตัว ๒.๓ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิเซล จำนวน ๑ ตัว จำนวน ๓   รายการ
                 ๓.  ครุภัณฑ์ ๒ รายการ ๓.๑ โทรทัศน์สี แอลอีดี จำนวน ๒ เครื่อง ๓.๒ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๒   รายการ
                 ๔.  ครุภัณฑ์สำนักงาน ๔.๑ เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ๔.๒ เครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๒   รายการ
                 ๕.  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๖.  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 อ.พนัสนิคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                          ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 
                         ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                         ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๔๗๔๖๓๐-๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายธานินทร์ ชลจิตต์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว วันเพ็ญ ชื่นคุณากร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นางสาว วันเพ็ญ ชื่นคุณากร นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025023850&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure