สพป.จังหวัดภูเก็ต สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน ๑     รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pkt.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๒๒-๒๕๑๘,๐-๗๖๒๑-๑๕๙๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอนุรักษ์ รุ่งเรื่อง)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อรสา อุราพรรณอนันต์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
 โดย นาง อรสา อุราพรรณอนันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557
ที่มา 
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57045235899&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure