สพฐ. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๙ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๙ รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๙ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rpk21.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๐๖๒๐๕๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสมชาย จันทนา)
ผุ้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ถนิมพิมพา สิงหสุรศักดิ์)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ถนิมพิมพา สิงหสุรศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 เอกสารสอบราคา เลขที่ ๕/๒๕๕๗

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055271978&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure