สพฐ.ประกวดราคาจ้างผลิตพร้อมเผยแพร่รายการช่วงเวลากับคนพิเศษ ทางสถานีโทรทัศน์

เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง

 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ
 ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตพร้อมเผยแพร่รายการช่วงเวลากับคนพิเศษ ทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 3,000,000.00

ลำดับ  TOR  วันที่ประกาศ  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์

ที่มา http://wwwprocess.gprocurement.go.th/