สพฐ.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 5 ชั้น ของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง

 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ
 ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 5 ชั้น ของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 75,077,000.00

ลำดับ  TOR  วันที่ประกาศ  วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์

ที่มา http://www.process.gprocurement.go.th/