สพฐ. – กอ.รมน. ประชุมเพื่อบูรณาการ

สพฐ. – กอ.รมน. ประชุมเพื่อบูรณาการ ประสาน และขับเคลื่อนงาน ฯ

          สพฐ. – กอ.รมน. ประชุมเพื่อบูรณาการ ประสาน และขับเคลื่อนงาน การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ รวมถึงโครงการพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เกิดประโยชน์ผลสัมฤทธิ์สูงสุด

          วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ. ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นำโดย พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. ประชุมเพื่อบูรณาการ ประสาน และขับเคลื่อนงานร่วมกัน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ รวมถึงโครงการพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เกิดประโยชน์ผลสัมฤทธิ์สูงสุด

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการประสานงานเบื้องต้น โดยมีหัวข้อในการประชุม ได้แก่ การขยายผลสร้างวิทยากรเคาะประตูบ้าน แนวคิดในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ในทุกระดับของสถาบันการศึกษา (ระบบการเรียนการสอน: วิชาเลือกบังคับ) การผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดโครงการที่ขยายผลและไม่ใช้งบประมาณในทุกระดับของสถาบันการศึกษา และโครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

          โดย เลขาธิการ กพฐ. เห็นชอบในหลักการ และได้มอบหมายให้ นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) รับผิดชอบในการประสานงาน ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักอีก 3 สำนัก ได้แก่ ว่าที่ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากการประชุมหารือเบื้องต้นพบว่า ทาง สพฐ. ได้มีการดำเนินการตามหัวข้อการประชุมดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการประชุมเพื่อเพิ่มเติม และปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องตามที่ กอ.รมน. เห็นสมควรมากขึ้น ซึ่งจะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ต่อไป

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.