สป. เดินหน้าทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพ.ศ2562 ณห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษกกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562


 


 


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ผอ.สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจากระดับผู้บริหารองค์กรถึงบุคลากรให้รับรู้ตามนโยบายภาครัฐในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสป.


 


 


ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสำนักบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแม่บ้านที่ประจำสำนัก จำนวน 180 คนโดยมีนายบัญชาการ วินัยพานิช จากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร


ทั้งนี้ สป. มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำแผนปฏิบัติการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในองค์กรต่อไป


 


 


นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นปัญหาในระดับชาติ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และกำหนดให้มีการประเมินผู้บริหารส่วนราชการในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่


       1.ลดขยะมูลฝอยร้อยละ 5


       2.การลดใช้ถุงพลาสติกร้อยละ 10


       3.ลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวร้อยละ 10


       4.ลดการใช้โฟมบรรจุอาหารร้อยละ 100


นายอำนาจ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของสป.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นไปตามเป้าหมาย รูปแบบและขั้นตอนที่กำหนดตามเกณฑ์การประเมินองค์กรได้อย่างชัดเจนสำเร็จตามเป้าหมายจึงขอให้ทุกสำนัก ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงนำไปปฏิบัติใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาขยะดังกล่าว


 


ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป


อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.