สป.สอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (๕๖.๑๐.๑๕.๑๙ ),เครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ),เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (๔๖.๑๕.๑๗.๑๕ )
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (๕๖.๑๐.๑๕.๑๙ ),เครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ),เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (๔๖.๑๕.๑๗.๑๕ ) ตามรายการ ดังนี้
 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (56.10.15.19 )
จำนวน ๑๐๐   ชุด
                 ๒.  เครื่องปรับอากาศ (40.10.17.01 ) จำนวน ๑๐   เครื่อง
                 ๓.  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (46.15.17.15 ) จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๕ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.otepc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๐๒๘๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)
เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 
(นาง นิศาชล พึ่งแก้ว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง นิศาชล พึ่งแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116025975&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure