สป.สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ )
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ )
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.ศึกษาธิการ นครปฐม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๖๐ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๖๐ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nidtep.go.th โดยตรง หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๒๒๕๔๐๐ต่อ ๔๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายประเสริฐ หอมดี)
รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวนการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 

 
(นาง ปรียานันท์ เพ็งพุ่ม)
 นักทรัพยากรบุคคล
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง ปรียานันท์ เพ็งพุ่ม นักทรัพยากรบุคคล
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116119835&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure