สถาบันพัฒนาครูฯ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณนอกอาคารของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และทำความสะอาดบริเวณนอกอาคารของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.ศึกษาธิการ นครปฐม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๖๐ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๖๐ หมู่ ๒ ตำบลไร่ขิง อำภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nidtep.go.th โดยตรง หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๒๒๕๔๐๐-๒ ต่อ ๔๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายประสิทธิ์ เขียวศรี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 

 
(นาง ปรียานันท์ เพ็งพุ่ม)
 นักทรัพยากรบุคคล
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง ปรียานันท์ เพ็งพุ่ม นักทรัพยากรบุคคล
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116070960&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure