สถานี ก.ค.ศ. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

สถานี ก.ค.ศ. (23 ก.ค. 61)


การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ


          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติกำหนดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดผู้บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ นั้น


          ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณามีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ โดยในการดำเนินการคัดเลือก ให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล กำหนดวิธีการประเมิน องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสิน และประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์   เข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันคัดเลือก


          ทั้งนี้ การคัดเลือกให้เรียงลำดับตามผลการประเมิน ตำแหน่งละไม่เกิน 5 คน แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2 คน เว้นแต่มีผู้สมัครหรือผู้ผ่านการประเมินรายเดียว พร้อมเหตุผล เพื่อเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา และเมื่อคัดเลือกผู้ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ต้องอยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงจะขอย้ายได้ และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ หรือหากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้


          นอกจากนี้ ก.ค.ศ. ยังได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ อีกหลักเกณฑ์หนึ่ง โดยเป็นการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ    ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายหลัง   จากการบรรจุและแต่งตั้ง รวมทั้งอนุมัติการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และอำนวยการระดับสูง เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดทั้ง 2 หลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็น การเปิดกว้างให้ผู้มีประสบการณ์การบริหารในตำแหน่งต่าง ๆ สามารถเข้ารับการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน


พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.


เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”
หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  23 กรกฎาคม 2561


Download เอกสารไฟล์แนบด้านล่าง