สช. เตรียมจัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC”กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดงานแถลงข่าววันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่EEC”ภายใต้แนวคิดการศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยมีนายอำนาจวิชยานุวัติรองปลัดกระทรวงศึกษาการและนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกันแถลงข่าวณห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาการ (ศธ.)


 


 


นายอำนาจวิชยานุวัติรองปลัดกระทรวงศึกษาการกล่าวว่าการจัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนประจำปีพ.. 2562″ภายใต้แนวคิดการศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์2562 ณศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารครูโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพของตนเองเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


 


 


นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ เป็นการจัดงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC ในคราวเดียวกัน โดยมีประเด็นสำคัญคือการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สช.ได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนต้นแบบในพื้นที่ EEC 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวม 12 โรงเรียน โดยคัดเลือกโรงเรียนมาพัฒนาและขยายเครือข่ายความเป็นต้นแบบ ไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ใน 3 จังหวัด จึงใช้ชื่องานในครั้งนี้ว่า “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาในพื้นที่ EEC”


 


ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งเชิงวิชาการ และนิทรรศการผลงานของโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนเอกชนประกอบด้วย


1. การจัดนิทรรศการ กำหนดให้แบ่งเป็น 3 โซน (1) นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (2) กิจกรรมและการแสดงนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนประเภทต่างๆแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สำหรับในส่วนที่ (3) เป็นการจัดนิทรรศการการศึกษาในพื้นที่ EEC(Eastern Economic Corridor : EEC) ได้แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับหลักสูตรต้นแบบ 24 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ EEC การจัดทำ Career path สำหรับนักเรียน และโรงเรียนต้นแบบ EEC นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกอีก ๘ จังหวัด ร่วมด้วย


2. กิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “Education for the Future: Learn to be…” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก ร่วมการเสวนาในครั้งนี้


3. กิจกรรมประกวด แข่งขันทักษะของนักเรียน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ครู นักเรียน โรงเรียนเอกชน


 


 


ตัวอย่างของโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก เช่น นิทรรศการของโรงเรียนสัตหีบซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกองทัพเรือมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับทักษะด้านภาษาต่างประเทศทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีพื้นฐานของการเป็นนวัตกรที่ดีในอนาคตนิทรรศการการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและคู่มือการนำหลักสูตรไปใช้ซึ่งสช.ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนอกระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนในระบบได้ ทักษะด้านอาชีพทั้งหมด24หลักสูตรถือเป็นมิติใหม่ในการบูรณาการการศึกษาในระบบและนอกระบบเข้าด้วยกันและนิทรรศการการพัฒนาระบบCareer Path นักเรียนชั้นม.3 ซึ่งภายหลังพิธีเปิดจะมีการลงนามMOU ร่วมกันระหว่างสช. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


 


ในส่วนของกิจกรรมการประกวดและแข่งขันภายในงานวันการศึกษาเอกชน แบ่งเป็น 5 กิจกรรมได้แก่การประกวดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษการประกวดแข่งขันคิดเลขเร็วการประกวดแข่งขันเล่านิทานการประกวดแข่งขันกายบริหาร และการประกวดแข่งขันโต้วาที


 


นายชลำ อรรถธรรม กล่าวต่อว่า ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากนี้ มุ่งพัฒนา “โรงเรียนที่มีคุณภาพเท่านั้น”ขอให้สาธารณชนมั่นใจ ว่าโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและมีความคล่องตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามปรับปรุง ทบทวน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โรงเรียนมีความคล่องตัว ในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเชื่อได้ว่าศักยภาพของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จะสามารถทำให้โรงเรียนเอกชนเป็นที่พึ่งของประชาชนในการเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีคุณภาพ


ขณะที่ นายศุภเสฎฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และประธาน ปส.กช.จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานวันการศึกษาเอกชนยังได้กำหนดจัดในส่วนภูมิภาคด้วย คือ ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๙-10 กุมภาพันธ์ 2562ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๕-1๖ กุมภาพันธ์ 2562ภาคกลาง จัดที่จังหวัดนครปฐม วันที่ ๑๔กุมภาพันธ์ 2562และภาคใต้ จัดที่จังหวัดตรัง วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562


 


ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป


อธิชนม์ สลางสิงห์, กิตติกร แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.