สกอ. มอบสิทธ์โปรแกรม Tell me More แก่มหาวิทยาลัยเครือข่าย เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษคนไทย

ข่าววงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551

                นายสุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กล่าวภายหลังจากการมอบสิทธิ์การเข้าใช้บริการโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Tell me More ว่า  จากการที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ( Thailand Cyber University : TCU ) ได้ดำเนินการประสานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการ  โดย สกอ. จะเป็นหน่วยงานให้บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แก่ประชาชนทุกระดับ  ทุกอาชีพ  ทางออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

                "สกอ. ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจึงได้จัดหาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Tell me More เพื่อให้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านภาษาอังกฤษ ที่จะเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤาแก่ประชาชนให้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น" เลขาธิการ กกอ.กล่าว

                เลขาธิการ  กกอ. กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน สกอ. จึงได้มอบสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการโปรแกรมภาษาอังกฤษ Tell me More แก่เครือข่ายอุดมศึกษา 9 แห่งคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนแห่งละ 100 Licenses เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่ข่ายบริหารจัดการให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมประโยชน์ให้แก่กลุ่มมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

                "การพัมนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เป้นนโยบายที่ สกอ.ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของอาเซียน จะมีการเปิดเสรีททั้งด้านางการค้าและบริการ รวมไปถึงการศึกษาทุกระดับ ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่เราควรตระหนักคือ สถาบันอุดมศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว" เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
>