สกศ.ประชุมแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค


 


            (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค โดยมี นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาธิการภาค และผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิปปานนท์ เกตุทัศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)


           


  


          ดร.สุภัทร จำปาทอง กล่าวว่า อาชีวศึกษามีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ภาคการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามตลาดแรงงานและโลกยุคปัจจุบัน ทั้งทางด้านเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค เพื่อทราบถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง ๖ ภาค ในการจัดทำรายงานแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ ต่อไป


ที่มา : ข่าว สกศ.