ศธ.เตรียมนำค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ

ข่าว ศธ.360 องศา 19 กันยายน 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังการประชุมว่า จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้กำหนดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งเป็นโยบายหลักทั้งของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ      ที่ประชุมจึงเห็นควรให้จัดกิจกรรมนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นให้ถึงตัวผู้เรียน ครู และผู้บริหาร ซึ่งกิจกรรมแรกที่จะเริ่มดำเนินการในช่วงปิดเทอมนี้ คือ การจัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมหลัก โดยสำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง ๑๒ แห่งทั่วประเทศ และ กศน. อำเภอ ๓๐๐ แห่ง ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดค่ายดังกล่าว ซึ่งใช้เวลาในการจัดค่าย ๓ วัน ๒ คืน โดยมีกิจกรรม ๑๒ ฐาน เช่น ฐานรักชาติ ฐานซื่อสัตย์ เป็นต้น โดยจะเชิญชวนเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป 

กิจกรรมที่ ๒ คือ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป โดยจัดทำป้ายค่านิยมหลักทั้ง ๑๒ ประการ ส่งไปยัง กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน.จังหวัด ประมาณ ๘,๐๐๐ กว่าแห่ง ให้ติดตั้งป้ายเพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้นความคิด ในการนำค่านิยมของคนไทยไปสู่การปฏิบัติ และได้เตรียมเผยแพร่สปอต ๓ ชิ้น คือ ความรักชาติ ความซื่อสัตย์ และความมีคุณธรรม ทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ  และจัดให้มีการประกวดหนังสือการ์ตูน นิทาน คำคม เรียงความ ภาพยนตร์สั้น เพลงค่านิยมหลัก ชุดการเรียนการสอนของครู ที่แฝงเรื่องค่านิยมไว้ และกิจกรรมสุดท้าย คือ การพัฒนาครู โดยให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางศึกษาจัดอบรมครู ๒๐,๐๐๐ คน โดยเน้นให้เห็นวิธีการสอนที่บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนวิชาหลักกับการพัฒนาค่านิยมหลักว่าควรเป็นอย่างไร เพื่อนำไปสอนและส่งเสริมให้แก่ผู้เรียนต่อไป

นอกจากนี้ เตรียมที่จะเสนอไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมหลักด้วย เพื่อให้สถานศึกษามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนำค่านิยมหลักไปใช้ในการตรวจราชการด้วย

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

>