ศธ.-วธ. จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. "Learning and Mind Care System" เน้นใช้จิตวิทยาพลังบวก ช่วยแนะนำ-แนะแนว พัฒนาคนและสร้างสังคมแห่งความสุข

ภารกิจ รมช.ศธ 2 18 สิงหาคม 2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรมฯ และสำนักงาน กศน. โดย นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม ได้แก่ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. (แทนปลัด ศธ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด และขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม และคุณธรรมอันดีงาม กระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นว่าการพัฒนาในทุกระดับนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนถือเป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ควบคู่กับการสร้างความดี ความสามารถ และความสุข บนพื้นฐานของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกองค์กร เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นแหล่งสร้างคนดี
“การนำคุณธรรม มาขับเคลื่อนกับการพัฒนาประเทศเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม ได้ตระหนักดีอยู่แล้วประเด็นสำคัญก็คือเรื่องขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเมื่อทรัพยากรมนุษย์มีคุณธรรม ก็จะสะท้อนไปยังชุมชน สังคม ให้มีคุณธรรมได้ในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยการให้กำลังใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเมื่อเรามีคุณธรรมในจิตใจ แม้จะเป็นสภาวะที่ยากลำบากก็ตาม ขณะเดียวกัน ก็มีมิติของการใช้คุณธรรมไปส่งเสริมกัน มีผู้ปฏิบัติก่อนและผู้ปฏิบัติตาม ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นช่วยสร้างคุณธรรมยั่งยืนสืบไป”
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์เยาวชนให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ที่เน้นความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของคนไทย และเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน พัฒนาประเทศภายใต้การปลูกฝังให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา
“ศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System ที่ได้การสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผสมผสานระบบการให้คำปรึกษา และการแนะแนวทั้งด้านการเรียนรู้ การเสริมพลังบวกให้แก่นักศึกษา กศน. ให้เป็นผู้พร้อมทั้งความรู้และเป็นคนดี เป็นผู้ที่ปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป”
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือกับสำนักงาน กศน.ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานักศึกษา กศน. โดยให้คำปรึกษาทางวิชาการ สนับสนุนหลักสูตรสื่อ และวิทยากรสำหรับการพัฒนาบุคลากร กศน. ในการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา การแนะแนว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care Systemตลอดจนสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการจัดทำสื่อ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้คำปรึกษา การแนะแนว รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาแก่สำนักงาน กศน.ด้วย
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าจากวิกฤตโรคโควิด 19 ในขณะนี้อาจทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่ จึงต้องปรับแนวทางการเยียวยาสภาพจิตใจแปลงลบให้เป็นพลังบวก แปลงพลังที่อาจจะมีความรู้สึกท้อแท้ จิตตก ให้กลายเป็นความฮึกเฮิม โดยเริ่มจากตัวเราในการมองโลกในแง่บวก ออกไปสูดอากาศในที่โล่งอย่างช้า ๆ เพื่อทำให้ใจเย็นลง เกิดเป็นสมาธิ ที่จะเป็นการจุดพลังอันแข็งแรงไปสู่การดำเนินชีวิตและทำการงาน ที่อาจจะนำไปสู่อาชีพใหม่ในยุควิถีปกติใหม่ (New normal) หรือริเริ่มในการพัฒนาตัวเองสู่สิ่งใหม่ก็ได้
นายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีองค์ความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษาและการแนะแนว โดยใช้จิตวิทยาพลังบวก เสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมให้แก่นักศึกษา กศน. รวมทั้งเกิดทักษะชีวิต และจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์เยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ เผื่อแผ่ บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมขน สังคม และประเทศชาติ รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และรู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีสติ โดยเฉพาะจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อให้ครู Up-Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกมิติ
นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็น และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายรูปแบบ และส่งเสริมให้มีเครือข่ายอย่างเหมาะสม
นวรัตน์ รามสูต :สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ.:รายงาน
18/8/2564