ศธ.ประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

ข่าว ศธ.360 องศา 22 มิถุนายน 2563

ศธ.ประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

(22 มิถุนายน 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.ศธ.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งส่วนราชการ แก่ส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงฯ และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบในหลักการการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งยกเว้นกรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรม โดยไม่เพิ่มจำนวนกอง หรือจำนวนหน่วยงาน เพื่อให้ส่วนราชการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถจัดตั้ง ยุบเลิก และปรับเปลี่ยนส่วนราชการได้ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้ส่วนราชการสามารถปรับตัวเข้าสู่องค์กรสมัยใหม่ และเทียบได้กับมาตรฐานสากล จึงได้จัดประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งเชิญผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินการในเรื่องนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม หลักการการมอบอำนาจ องค์ประกอบคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม ขั้นตอนการดำเนินการ และการจัดทำเหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง ซึ่งการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด 2 ส่วน คือ
  1. ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรม ที่จะต้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก และแนวโน้มที่สำคัญในอนาคต
  2. การกำหนดหน้าที่และอำนาจ รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในสังกัด ตลอดจนกรอบอัตรากำลัง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ทั้งนี้ หากส่วนราชการในสังกัด ยืนยันที่จะปรับปรุงทบทวนบทบาทภารกิจ ทั้งที่พิจารณาภายในกระทรวง หรือต้องส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร.พิจารณา แต่ละส่วนราชการจะต้องวิเคราะห์จัดทำเพื่อเสนอ กพร.สป.ศธ. เพื่อให้สำนักนิติการ สป.ศธ. ให้ความเห็น ก่อนนำเสนอ “คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม” ที่มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นประธาน และ “คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน พิจารณาต่อไป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป กพร.สป.ศธ. / ภาพ
>