ศธ.ขยายผลการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เพิ่ม 69 จังหวัด จัดอบรมใน 3 รูปแบบการเรียนรู้ On-Air/Online/On-Site

ข่าว ศธ.360 องศา 08 กรกฎาคม 2563

ศธ.ขยายผลการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เพิ่ม 69 จังหวัด จัดอบรมใน 3 รูปแบบการเรียนรู้ On-Air/Online/On-Site

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจง “การขยายผลฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ และพัฒนากิจการลูกเสือ” โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., ดร.ธีรพงษ์ สารเสน รองปลัด ศธ. ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งบุคลากรสำนักงานลูกเสือและสำนักงาน กศน. 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ริเริ่มโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยนำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี พัทลุง เชียงใหม่ เลย สุโขทัย นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และบุรีรัมย์ ซึ่งได้น้อมนําหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในการฝึกอบรม เพื่อสืบสานพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตน มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยว พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเป๋็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาที่ 2 และ 3 ให้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยสร้างศักยภาพ ระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาให้กับเยาวชนไทยอีกด้วย
สำหรับปีงบประมาณ 2563 จะขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ไปยัง 69 จังหวัด โดยมี 8 จังหวัดนำร่องเป็นพี่เลี้ยง กลุ่มเป้าหมายจะเน้นไปที่ลูกเสือวิสามัญ สังกัด กศน. ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนลูกเสือมัคคุเทศก์ จำนวน 2,800 คน ลงสู่ระดับอำเภอและตำบลทั่วประเทศ
สำหรับแผนการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ สลช.ได้ปรับปรุงหลักสูตร การประเมิน และออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 3 รูปแบบการเรียนรู้ คือ
  • On-Air จะใช้ในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
  • Online ได้จัดทำองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาล่วงหน้าในรูปแบบ e-Book บนเว็บไซต์ สลช. www.scoutthailand.org ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
  • On-Site ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด เพราะการฝึกอบรมเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ (Active Learning) ทั้งในสถานที่ฝึกอบรมและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ไม่เกิดความประหม่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่จริง
อานนท์ วิชานนท์ / สรุป กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
>