วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สู่รางวัล MOE AWARD รั้วสถานศึกษาปราบยาเสพติดดีเด่น

          ชมพิศ ปิ่นเมือง/กาฬสินธุ์
          วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (วท.กส.) เดิมเป็นโรงเรียนช่างไม้กาฬสินธุ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนเนื้อที่ 36 ไร่เศษ เป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะวิชาความรู้ ทักษะอาชีพได้มาตรฐานสากล ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี มีนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มระบบ ครบนโยบาย เปิดการเรียนการสอน 16 หลักสูตร ภายใต้พันธกิจที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีที่มีวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ตอบสนองความ
          พึงพอใจผู้รับบริการ สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น บริหารจัดการในกรอบธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ
          ความเหมือนบนความแตกต่าง คือการนำเอาธรรมะเข้ามาขัดเกลาจิตใจของ
          นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรการศึกษาในทุกๆ สายงาน และด้วยธรรมะนี่เองทำให้ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (วท.กส.) มีผลงานโดดเด่น เพราะบนเส้นทางการจัดการศึกษาที่มีธรรมะนำทาง และเป็นเครื่องมือปราบปรามยาเสพติด ทำให้วิทยาลัยเทคนิค (วท.กส.) ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นับเป็นมิติใหม่ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเด็กอาชีวะมีความแตกต่างไปในมุมมองของสังคม
          นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (วท.กส.) กล่าวว่า นักเรียน-นักศึกษาในสังกัด วท.กส. มีมากถึง 4,100 คน ตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส. และระดับปริญญาตรี เบ้าหลอมอย่างสถานศึกษาทำได้คือการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน-นักศึกษา นำพา ชี้แนะในเส้นทางที่ถูกต้องตามครรลองครองธรรม ซึ่งนั่นก็คือการเริ่มต้นจากคณะครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก วท.กส. จะยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งใช้ไม้นวมและไม้แข็ง เป็นศาสตร์และศิลป์ในการบริหารให้ลงตัวไม่มีความขัดแย้ง เข้าใจถึงบทบาท เข้าถึงที่มาของปัญหาร่วมแก้ไขไปพร้อมๆ กัน ทั้งครูและลูกศิษย์ ต้องเข้าใจว่า เยาวชนคือความหวังของประเทศชาติ และ ครูคือความหวังของเยาวชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรั้วสถานศึกษาจึงเกิดเป็นความร่วมมือ
          “เมื่อทำโรงเรียนให้เหมือนบ้าน การดูแลลูกศิษย์เหมือนพ่อปกครองลูก ในทุกๆ ปีการศึกษานักเรียน-นักศึกษาใหม่กว่า 2,000 คน จะต้องเข้าไปอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่วัดเวฬุวัน จ.ขอนแก่น 4 วัน 3 คืน ในการปฏิบัติธรรมนักเรียน-นักศึกษาใหม่จะถูกปลูกฝังในด้านคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที ความอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นผู้มีจิตอาสาเสียสละ เป็นคนดีของสังคม การดำเนิน โครงการฯ นี้ ได้สร้างนักเรียน-นักศึกษาให้มีบุคลิกภาพ และนิสัยเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นขั้นตอนแรกของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้ธรรมะขัดเกลาจิตใจ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของการตรวจสารเสพติด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หลังจากการตรวจฉี่แล้วจะมีการเรียกผู้ปกครองมาพบพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างครอบครัวและสถานศึกษา นอกจากนี้เด็กๆ ต้องมารายงานตัวกับฝ่ายปกครอง ในทุกสัปดาห์ มาตรวจฉี่หาสารเสพติดจนกว่าจะไม่พบว่ามีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ครูที่ปรึกษาจะสลับไปเยี่ยมหอพักและพบปะครอบครัวเป็นระยะ”
          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า บุคลากร
          ที่ วท.กส.ปฏิบัติงานภายใต้สโลแกน “รักโรงเรียนเหมือนบ้าน รักงานเหมือนชีวิต รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน รักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติพี่น้อง” ปัญหาต่างๆ จึงได้รับความร่วมมือร่วมใจแก้ไขได้สำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ต้องเริ่มจากการรีเอกซเรย์องค์กร และบุคลากรของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก ในช่วงแรกๆ อาจจะพบปัญหาและอุปสรรคจากการหลบซ่อน หลีกเลี่ยง การเฝ้าสังเกตบุคลากร พูดคุยซักถามและทำการตรวจสอบอยู่เป็นระยะ ค่อยๆ พูดเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้โอกาสเมื่อหลงผิดเริ่มต้นใหม่ในทางที่ถูกต้อง ใช้ทั้งไม้แข็ง ในการเรียกตรวจสารเสพติดบุคคลต้องสงสัย ใช้ไม้นวมในการพูดคุย สอบถามและให้โอกาสปรับตัว การเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษา จะถูกมองภาพติดลบมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรม และปัญหายาเสพติด ซึ่งนั่นก็ทำให้ยิ่งต้องดำเนินมาตรการให้เข้มข้น และถี่มากกว่าสถานที่อื่นๆ ทั่วไป แต่ได้รับการสนับสนุนด้วยดีทั้งจากทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ป้องกันจังหวัดและเครือข่ายผู้ปกครอง ทำให้การตรวจฉี่หาสารเสพติดในรั้ว วท.กส.เป็นวงจรตรวจกันตลอดทั้งปี ไม่ได้มีเพียงตรวจสุขภาพประจำปีธรรมดาๆ นอกจากนั้นยังมีกีฬาต้านยาเสพติดที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง นักเรียน นักศึกษาหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และกิจกรรมหลากหลายเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเด็กช่างในแบบใหม่เป็นที่ชื่นชมเมื่อได้เข้ามาสัมผัส
          การรีเอกซเรย์บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาแบบไม่ตั้งตัวเข้าจู่โจมตรวจเป็นระยะๆ เมื่อพบฉี่สีม่วง มีทั้งการส่งบำบัดในรายของผู้เสพยาเสพติด แต่ในรายของผู้เสพที่มักจะขยับขึ้นเป็นผู้ขาย ในส่วนนี้ก็จะประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ และจับกุมดำเนินคดี จากการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ยังส่งผลดีต่อระบบการศึกษาของ วท.กส. ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะปัญหาออกกลางคัน จากปัญหายาเสพติดเป็นต้นเหตุสำคัญ ทำให้ลดอัตราการออกกลางคันได้มาก และนี่คือความสำเร็จที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นำมาซึ่งการได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดังกล่าว–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง