วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
 
             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๖,๐๑๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสิบหกบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   ๕. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐเรียบร้อยแล้ว
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ตึกพัสดุกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป            ทั้งนี้สัญญาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น

                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรูปแบบรายการ ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่ ห้องการเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.crcat.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๗๔๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายเทพชัย ร่มโพธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย มงคล ชินะกุล)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย มงคล ชินะกุล ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 003/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015307530&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure