วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๒,๙๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องพัสดุ วอศ.เอี่ยมละออ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.eamlaor.moe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๖๙๗๑๒ต่อ๓๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสุพจน์ ทองเหลือง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อังคณา เผดิมชิต)
 ลูกจ้างประจำ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง อังคณา เผดิมชิต ลูกจ้างประจำ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025098845&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure