วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๗๙๙.๘๙ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbpvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๒๕-๕๕๗ ต่อ ๑๓๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ว่าที่ร้อยโทนิคม เหลี่ยมจุ้ย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ลมูล ทัศนา)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ลมูล ทัศนา ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 03/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125019751&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure