วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๔,๕๔๒.๓๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๗๓,๓๖๓.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.cmvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๒๒-๑๔๙๓, ๐-๕๓๒๑-๑๑๖๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสุพิศ ยางาม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาง ศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 003/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025165487&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure