วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน ๑ ชุด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ๑ ชุด
 
             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานพัสดุฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhlavc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๓๒-๕๗๘๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

 

 
(นาง นุชจรินทร์ คำมี)
 ครูชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง นุชจรินทร์ คำมี ครูชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116048836&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure