วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส่วม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๗๔,๗๕๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lampangvc.ac.th,www.gprocurenent.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๐๓๑๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางพรเพ็ชร พรรณวงค์)
ผ้อำนวยการวิทยาลัยการชีพเชียงราย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง ยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125344007&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure