วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักมาตรฐานเตียงคู่

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักมาตรฐานเตียงคู่
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักมาตรฐานเตียงคู่ ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักมาตรฐานเตียงคู่
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๕๑๑๔๓๐ ต่อ ๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางยุพิน พิมศร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

 

 
(นาย ศราวุฒิ อุทุมพร)
 
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาย ศราวุฒิ อุทุมพร
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116216203&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure