วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สอบราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ และเก้าอี้บุนวมหุ้มด้วยหนังเทียม

( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ และเก้าอี้บุนวมหุ้มด้วยหนังเทียม
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ และเก้าอี้บุนวมหุ้มด้วยหนังเทียม ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  โต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 150 x 45 x 75 ซม. จำนวน ๒๙๕   ตัว
                 ๒.  เก้าอี้บุนวมหุ้มด้วยหนังเทียม จำนวน ๖๕๓   ตัว

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องละทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         ๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nwvoc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๒๒-๑๓๖๐ ต่อ ๒๓๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายทองคำ ตินะลา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ธารทิพย์ ธนะภักดิ์)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง ธารทิพย์ ธนะภักดิ์ หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 002/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015128557&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure