วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย
จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ อาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ อาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nvc-korat.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๕๖๘๘๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายสำราญ หงษ์กลาง)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

 

 
(นางสาว เขมวดี คงหมื่นไวย)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นางสาว เขมวดี คงหมื่นไวย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116239254&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure