วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
                          โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า   จำนวน  ๑  รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐ บาทได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๕๑-๑๒๓๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอนุศิษฏ์ เเสงสว่าง)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการในตำเเหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว สุเกษร ชุ่มสวัสดิ์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว สุเกษร ชุ่มสวัสดิ์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3_2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125253875&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure