วิทยาลัยปงประหยัดไฟชิงเงินล้านหวังนำไปพัฒนาสถานศึกษา


 


“ด้วยความที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก นักเรียน 301 คน ครู 20 คน เพิ่งตั้งมาได้ 5 ปี งบรายหัวที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาได้ทัดเทียมสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากได้ จึงต้องสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแลกกับการได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) และหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คุรุสภา และกระทรวงพลังงาน” ธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง กล่าว


                เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา เข้าร่วมโครงการแข่งขันลดการใช้พลังงานในสถานศึกษา ปี 2557 ภายใต้ชื่อโครงการ “พลังคิดสะกิดโลก” ลดการใช้พลังงานในสถานศึกษาลงให้ได้มากที่สุด จากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 5.3 หมื่นบาท ในปัจจุบันจะถูกลดลงให้เหลือไม่เกินเดือนละ 1 หมื่นบาท ในอนาคต ล่าสุดได้รับการประเมินจากกระทรวงพลังงานให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด” เป็น 1 ใน 152 โรงเรียนจากจำนวน 8,478 โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั่วประเทศ ได้รับเงินรางวัล 2.5 แสนบาท


                ผอ.อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อธิบายว่า หากสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงจะประหยัดงบประมาณได้เฉลี่ยเดือนละ 2.5 หมื่นบาท เท่ากับ 3 แสนบาทต่อปี คือสิ่งที่บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้เป็นจริงให้ได้ในเดือนมิถุนายนนี้ ดังนั้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา วิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม “R Shutdown Energy Pong Technology And Management College 2014” โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมชมนิทรรศการและนวัตกรรมเกี่ยวกับการประหยัดและลดการใช้พลังงานกว่า 40 ชิ้นงาน หากทำได้จะทำให้วิทยาลัยแห่งนี้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับภาค เพื่อคว้ารางวัล 1 ล้านบาท ตามที่ตั้งใจไว้


                “ณัฐพล จารี” อาจารย์สอนวิชาช่างยนต์ หัวหน้างานอาคารสถานที่และพัสดุกลาง อธิบายเสริมว่า วิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ 6 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ยม) บนพื้นที่ 113 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ซึ่งกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ เพื่อตั้งเป็นสถานศึกษา จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดตั้งและเปิดการเรียนการสอนในปี 2542 โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาเขตปง” ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 เปิดสอนใน 5 สาขา ได้แก่ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานก่อสร้าง สาขางานการบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


                “ที่นี่มีปัญหาน้ำมาตลอด ต้องสูบน้ำบาดาลมาใช้ ทำให้มีค่าไฟสูงมาก แถมน้ำบาดาลมีหินปูนอีก ผอ.เรียกประชุมบุคลากรทุกคน และเห็นตรงกันว่า หากลดค่าไฟได้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย จึงไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และนำมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำธรรมชาติมาพักไว้ที่บ่อพัก 1 ชุด จากนั้นใช้ไฟฟ้าสูบขึ้นไปไว้บนถึงสูง และปล่อยใช้ในวิทยาลัย ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ในอนาคต จะติดตั้งเพิ่มอีก 1 ชุด ชุดละ 1.2 แสนบาท เชื่อว่าจะทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างแน่นอน” อ.ณัฐพล กล่าว


                “พิชิต นิธิเกษมสมบัติ” นักศึกษา ปวส.1 สาขางานยานยนต์ กล่าวว่า การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ได้นำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติจริง โดยใช้เวลาติดตั้งประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเขาและเพื่อนๆ อีก 10 คน ช่วยกันขุดหลุมปักเสา ต่อสายไฟ และออกแบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้เอียงได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้แสงอาทิตย์มากที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการตั้งกลุ่มหิ่งห้อย ติดตามการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปิดสวิตช์ทุกครั้งที่ใช้งาน และในอนาคตสถานศึกษาแห่งนี้จะมีการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ตามเป้าหมายนั่นเอง


 


 


ที่มา www.komchadluek.net