วางระบบดูแลเด็กอัจฉริยะ

24 ตุลาคม 2557 – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาเด็กอัจฉริยะว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมข้อมูลเด็กอัจฉริยะ เพื่อจัดระบบดูแลและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่รมว.ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ ประเทศไทยมีเด็กที่มีความรู้ความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวนมาก เช่น นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชาและประเทศต่างๆ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดดูแลเด็กที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเหล่านี้เป็นการเฉพาะ ส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้การดูแลสนับสนุน


จากการประชุมองค์กรหลักเมื่อเร็วๆ นี้ มีความเห็นตรงกันว่า ศธ. ควรเป็นเจ้าภาพหลักดูแล ติดตาม และให้การส่งเสริมสนับสนุนเด็กเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของแต่ละคนให้สูงที่สุด เพราะในอนาคตเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


จึงได้มอบหมายให้ สกศ.เป็นเจ้าภาพในการดูแลเด็กอัจฉริยะ โดยในเบื้องต้นให้จัดตั้งคณะทำงานชุดเล็กเพื่อรวบรวมข้อมูลเด็กอัจฉริยะที่กระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ อาทิ มูลนิธิ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นจะจัดระบบดูแลและสนับสนุนความสามารถด้านวิชาการในทิศทางที่ถูกต้อง เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี เป็นต้น ซึ่งจะยกเว้นด้านกีฬา เพราะมีกรมพลศึกษาดูแลโดยตรงอยู่แล้ว


หากเด็กเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ครอบครัวขาดแคลนหรือไม่มีความพร้อม ศธ.ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุน โดยจัดเป็นทุนการศึกษาหรือเจรจาขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดทุนการศึกษาให้ต่อไป และเมื่อจัดระบบเสร็จแล้ว ศธ. จะจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อค้นหาเด็กอัจฉริยะที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคด้วย เช่น การจัดประกวด การแข่งขันต่างๆ เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published 24/10/2557