วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ และลูกเสือเนตรนารีจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ), นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง

คณะลูกเสือไทยและบรรดาลูกเสือเนตรนารี ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการมาวางพวงมาลา ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น จะต้องอาศัยกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของประชาชน จึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ

ต่อมาได้ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ดั่งพระราชดำรัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”

ดังนั้น บรรดาลูกเสือในยุคต่อมาจึงมุ่งมั่นดำเนินตามแนวราโชบายจวบจนปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นปีที่ 106 แล้ว

ผมจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติ และพี่น้องลูกเสือเนตรนารี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ได้ทรงมุ่งหมายให้ทุกท่านประพฤติชอบด้วยกาย วาจา และใจ ตามกฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ และคติพจน์ของลูกเสือความว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

ผมเชื่อมั่นว่าหากประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว จะเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา และหากดวงพระวิญญาณทรงทราบก็คงจะโสมนัสปิติยินดี ที่พระราชปณิธานของพระองค์ สำเร็จสมดังพระราชประสงค์ทุกประการ

ในโอกาสนี้ ผมขอให้ทุกท่านพร้อมกันสงบจิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน


รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมด้วยว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติชุดใหม่แล้ว โดยจะมีการประชุมครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ โดยมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำเสนอสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานของกิจการลูกเสือ  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติชุดใหม่ได้มองเห็นภาพรวม

ทั้งนี้ อาจจะมีการเสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาแต่ละด้านด้วย โดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติชุดใหม่จะมีทหารจาก 3 เหล่าทัพเข้าร่วมกับตำรวจที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งจะมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนครู และผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งคาดหวังว่าการที่ได้ผู้ผ่านการปฏิบัติจริงมาบริหารงานในคณะกรรมการฯ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาเป็นช่วงรอยต่อระหว่างคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติชุดเก่าและชุดใหม่ ซึ่งต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนงานยังไม่ราบรื่นและไม่สนุกนัก

นอกจากนี้ การใช้กิจการลูกเสือเพื่อปลูกฝังวินัยและคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานไว้ ว่าคนไทยต้องซื่อสัตย์และมีวินัย โดยเราสามารถทำได้ด้วยเริ่มปลูกฝังที่เด็กก่อน จึงได้กำเนิดกองลูกเสือขึ้นมา แต่ที่ผ่านมาการดำเนินการบิดเบี้ยว อาทิ ผู้ตรวจการลูกเสือซึ่งแต่เดิมแต่ละจังหวัดสามารถแต่งตั้งผู้ตรวจลูกเสือเองได้โดยไม่มีหลักเกณฑ์ จึงทำให้เกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคลและทำให้คุณค่าของกิจการลูกเสือหายไป

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น จะต้องเป็นฟันเฟืองสำคัญที่เข้ามาดูแลกิจการลูกเสือให้มากขึ้น เพราะผู้กำกับลูกเสือก็คือครูสังกัด สพฐ. อีกทั้งหลักสูตรลูกเสือก็อยู่ในสถานศึกษาด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการปรับปรุงองค์ประกอบของสภาลูกเสือไทยด้วยว่า เป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจะรับนโยบายมาดำเนินการต่อ ซึ่งการที่สภาลูกเสือไทยมีขนาดใหญ่ จำนวนกว่า 200 คน ทำให้ขับเคลื่อนงานลำบาก จึงจำเป็นต้องจัดระบบให้สามารถทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ศธ.


ภายหลังพิธี, รมว.ศึกษาธิการ ได้พบปะกับคณะลูกเสือ และบรรดาลูกเสือเนตรนารี
ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า


จากนั้นในช่วงบ่าย รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ สวนลุมพินี โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี จำนวนมาก เข้าร่วมพิธี


พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559


ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ สวนลุมพินี
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน


“ตอนท้ายพิธีวันนี้ มีเดินแถวผ่านประธาน (หมายถึง รมว.ศธ.)
เราเดินไปบอกเด็ก ๆ ว่าไม่ต้องก็ได้ ฝนตกหนัก เด็ก ๆ บอกไม่เป็นไร ท่านยังเปียกกับพวกเรา เลยขอเดินตามกำหนด”

เก็บตกเบื้องหลังงานจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในบ่ายวันนี้ (25 พ.ย.)
ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ไปเป็นประธานพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์
(เครดิต 2 ภาพนี้: สราวุธ อะพรรัมย์ เป็นภาพที่บอกทุกสิ่งในตัวเองชัดเจนอยู่แล้ว)

ภาพเพิ่มเติม: Facebook ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
25/11/2559