วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ศธ. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี เมื่อเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่บริเวณสนามหน้า ศธ.ปลัด ศธ. กล่าวรายงานถึงพิธีถวายราชสดุดีในครั้งนี้ว่า วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศธ.ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาตินานัปการ ที่สำคัญพระองค์ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดมาจนทุกวันนี้


นอกจากกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีแล้ว ศธ.ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้วย


รมว.ศธ. กล่าวว่า วันที่ 25 พฤศจิกายน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือเป็นวันที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรและประเทศชาตินานัปการที่สำคัญ คือ ด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยประเทศได้ จำเป็นต้องให้เยาวชนได้มีการศึกษา จึงได้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้น และทรงเริ่มปรับปรุงการศึกษาของชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี พ.ศ. 2464 อันเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาตราบเท่าทุกวันนี้


ด้านความมั่นคงของประเทศชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น ต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ ต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระองค์ได้ทรงดำเนินการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะการปกครอง และฝึกอบรมลูกเสือในกองที่ตั้งใหม่ด้วยพระองค์เอง รวมทั้งทรงมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติไว้เป็นกำลังในการป้องกันชาติบ้านเมือง และเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ทำให้กิจการลูกเสือมีความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามกาลสมัยจวบจนปัจจุบันนับเป็นปีที่ 103 แล้ว


ในโอกาสอันสำคัญนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชปณิธานของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ได้ทรงมุ่งหมายให้ลูกเสือเนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น และที่สำคัญคือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ตามกฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ และคติพจน์ของลูกเสือที่ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” หากมีความตั้งมั่น พยายามที่จะบำเพ็ญกิจดังพระราชประสงค์ ประพฤติ ปฏิบัติได้ตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือแล้ว เชื่อมั่นว่าจะเป็นผลดีต่อตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่ง หากดวงพระวิญญาณทรงทราบด้วยญาณวิถีใดๆ ก็ตาม คงจะโสมนัสปิติยินดี ที่พระราชปณิธานของพระองค์สำเร็จสมดังพระราชประสงค์ทุกประการ


จากนั้นในช่วงบ่าย รมว.ศธ.ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2557 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี เข้าร่วมพิธี ประมาณ 2,000 คน


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
25/11/2557